Inwestycje

Rewitalizacja obszaru miasta Piły w obrębie posesji Ars Medical Sp. z o.o. oraz dróg dojazdowych od ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego.

W dniu 14 maja 2016r., po czteroletnich zmaganiach kadry pracowniczej „Ars Medical” Sp. z o.o. z firmami wykonawczymi, przekazano uroczyście do użytkowania nowy obiekt placówki, wybudowany oraz kompletnie wyposażony w ramach realizacji Miejskiego Projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja obszaru miasta Piły w obrębie posesji Ars Medical Sp. z o.o. oraz dróg dojazdowych od ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego”, współfinansowanego z pożyczki inwestycyjnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w ramach inicjatywy JESSICA, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV-„Rewitalizacja obszarów problemowych”, Działanie 4.1-„Rewitalizacja obszarów miejskich”.
Projekt Miejski zrealizowany w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów miasta Piły zlokalizowany został w obrębie pilskich działek nr 1415 i nr 26/38, należących do posesji „Ars Medical” Sp. z o.o. w Pile oraz działki nr 26/19 stanowiącej wspólną drogę dojazdową od ul.Kraszewskiego i ul.Matwiejewa, przyległej do posesji Spółki działki nr 26/5, działki nr 1275 zlokalizowanej w rejonie ul. Salezjańskiej i Al. Wojska Polskiego, przeznaczonej na ogólnodostępny parking osiedlowy oraz działki nr 427/3, tj. Rondo PCK na skrzyżowaniu ul. Matwiejewa z Al. Wojska Polskiego (część wojewódzkiej drogi nr 179).

W ramach Projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1). Rozbudowano, przebudowano oraz zmodernizowano budynek posadowiony na działce nr 1415 (powstały w latach trzydziestych ubiegłego stulecia), dotychczas użytkowany przez „Ars Medical”. Nowy obiekt zajmuje łączną powierzchnię zabudowy 553,30 m2, powierzchnię użytkową 5.135,00 m2 oraz kubaturę 15.438,80 m3.
Rozbudowa o 7 kondygnacji (6 nadziemnych i 1 podziemną) część dotychczas funkcjonującego obiektu, wraz z kompletnym wyposażeniem w elementy stałe i wyposażenie ruchome, umożliwiła utworzenie w ramach nowego bloku operacyjnego dwóch chirurgicznych sal operacyjnych z salą wybudzeń (w tym innowacyjnej sali hybrydowej z pracownią radiologii zabiegowej i pracownią elektrofizjologii), nowoczesnej pracowni hemodynamiki oraz wszczepiania stymulatorów serca umożliwiających przeprowadzanie badań i zabiegów w zakresie kardioangiografii, oddziału chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, hematologii, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, nowych, specjalistycznych poradni lekarskich (m.in. poradnia chorób naczyniowych, hematologiczna, proktologiczna, transplantologiczna), poczekalni dla matki z dzieckiem i opiekunem dla dzieci, centralnej sterylizatorni i dezynfektorni wraz ze stacją uzdatniania wody, zaplecza technicznego (instalacje gazów medycznych z niezbędną infrastrukturą zasilania, wentylacje i klimatyzacje), zaplecza dla odpadów medycznych, szatni dla personelu oraz pomieszczeń dla pracowników. Ponadto z dotychczas użytkowanego budynku do nowego obiektu przeniesiona została izba przyjęć do szpitala, poradnie lekarzy rodzinnych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, punkt szczepień, lekarskie gabinety specjalistyczne (m.in. poradnia chirurgiczna, kardiochirurgiczna, onkologiczna, ginekologiczno-położnicza, logopedyczna oraz pozostałe).

Obiekt został kompletnie wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną oraz infrastrukturę informatyczną, zintegrowaną z systemem aparatury na salach operacyjnych, łącznie z udostępnieniem sieci internetowej dla pacjentów.

Kompleksowość inwestycji obejmuje również przystosowanie klatki schodowej w zachodnim skrzydle budynku dla potrzeb nowopowstałego obiektu, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dokonano modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, która będzie odprowadzała wody opadowe z terenów utwardzonych na działce nr 1415 posesji Spółki oraz z dachu nowopowstałego budynku. Wykonano też niezbędne dla inwestycji przyłącza elektryczne wraz z trafostacją.

Wszystkie elementy inwestycji uwzględniają zastosowanie materiałów, technologii i urządzeń energooszczędnych, jak również przystosowanie funkcjonalności do potrzeb osób niepełnosprawnych i zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739 z późn. zm.), a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz.690 z późn. zm.).

Realizacja Projektu rozbudowy dotychczas użytkowanego budynku o siedmiokondygnacyjny obiekt zabezpieczy realizację wszystkich dotychczas planowanych zamierzeń w zakresie świadczonych przez „Ars Medical” usług medycznych.

Pozwoli to skupić organizacyjnie oraz funkcjonalnie w jednej lokalizacji wszystkie etapy leczenia pacjenta, począwszy od lekarza pierwszego kontaktu poprzez poradnie specjalistyczne, diagnostykę, pracownie i gabinety zabiegowe, izbę przyjęć do szpitala, hospitalizację, sale operacyjne, pooperacyjne oddziały intensywnego nadzoru i terapii, oddział rehabilitacji, wraz z niezbędnym zapleczem informatycznym oraz technicznym.

Eksploatowana dotychczas, niewystarczająca już powierzchnia użytkowa budynku „Ars Medical” oraz dotychczasowy zakres funkcjonalności placówki ograniczał rozwój działalności medycznej, z uwagi na pełne wykorzystanie potencjału zaplecza budowlano-technicznego.

Ograniczenia lokalowe nie pozwalały na utworzenie bloku operacyjnego, nowych oddziałów szpitalnych, nowych pracowni i poradni specjalistycznych, a tym samym na zwiększenie ilości łóżek szpitalnych oraz na polepszenie warunków funkcjonowania dotychczasowych poradni specjalistycznych, które z powodu braków lokalowych działały w tych samych pomieszczeniach do późnych godzin wieczornych.

Dotychczasowy zakres działalności medycznej placówki „Ars Medical” nie wystarczał już do zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa w zakresie nieograniczonego dostępu do specjalistycznych usług medycznych, zwłaszcza w zakresie chorób kardiologicznych i nowotworowych.

Bez realizacji podjętej inwestycji niemożliwe byłoby rozszerzenie asortymentu oferowanych usług medycznych oraz zwiększenie oferty dla pacjentów, co z kolei ograniczałoby wzrost konkurencyjności oraz rozwój placówki na tle całego rynku usług medycznych w Polsce.

Brak sal operacyjnych oraz oddziałów chirurgii i kardiochirurgii pozbawiało nowoczesną placówkę medyczną zapewnienia pacjentom kompleksowości usług medycznych w jednym miejscu, co w znacznym stopniu dyskwalifikowało jej znaczenie w regionie oraz kraju.

Uciążliwe również było przemieszczanie się pacjentów ambulatoryjnych pomiędzy gabinetami poradni rodzinnych, poradni specjalistycznych, gabinetu zabiegowego, punktu szczepień oraz pracowni diagnostycznych, które usytuowane były dotychczas na III i IV piętrze oraz na parterze użytkowanego budynku. W celu wyeliminowania tych niedogodności oraz oddzielenia części ambulatoryjnej od szpitalnej, niezbędnym stało się przeniesienie części ambulatoryjnej placówki do nowego obiektu.

Ograniczenia lokalowe uniemożliwiały wydzielenie poczekalni dla matek z dziećmi. Pacjenci „Ars Medical”, zarówno na oddziałach szpitalnych jak i ambulatoryjni w poczekalniach nie mieli możliwości korzystania z sieci internetowej.

Zbyt mała powierzchnia lokalu na parterze budynku ograniczała możliwość prowadzenia prozdrowotnej akcji edukacyjnej dla oczekujących pacjentów, ograniczony był również dostęp do wysokospecjalistycznych usług medycznych dla pacjentów zagranicznych.

Przebudowa klatki schodowej do nowo powstałej części budynku Spółki zwiększyła bezpieczeństwo przeciwpożarowe, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, która będzie odprowadzała wody opadowe z terenów utwardzonych na działce nr 1415 posesji Spółki oraz z dachów budynku, zwiększy bezpieczeństwo użytkowania i polepszy estetykę otoczenia budynku.

Bryła nowo powstałego obiektu została odpowiednio wkomponowana w pustą przestrzeń, pomiędzy zabytkowymi budynkami „Ars Medical” a budynkiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Nowy obiekt został przyłączony do istniejącej bryły i połączony na każdej kondygnacji w jednym poziomie, pochylnią lub schodami.

Budynek w całości dostępny jest dla osób niepełnosprawnych, ponieważ poziom wejścia głównego do nowego obiektu został utrzymany bezpośrednio z poziomu terenu, bez konieczności stosowania pochylni. Nowa część budynku została połączona z dotychczas istniejącą równymi poziomami na poziomie „0”, na kondygnacji I pochylnią, natomiast na pozostałych poziomach dźwigami osobowymi, przelotowymi dla pokonania różnicy poziomów.

Zaprojektowany budynek charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością, z następującym przeznaczeniem dla poszczególnych kondygnacji:

  • piwnica – 483,6 m2: przyjmowanie oraz wydawanie brudnej bielizny i odpadów medycznych dostępne bezpośrednio z zewnątrz – zagłębienie z platformą i windą – przyjmowanie i wydawanie czystej bielizny, pomieszczenia socjalne, mycie wózków i łóżek, pomieszczenie techniczne,
  • parter – 504,3 m2: wejście główne, połączenie z istniejącym budynkiem, szpitalna izba przyjęć, rejestracja pacjentów, poczekalnia, poradnie lekarskie, gabinety, punkt szczepień,
  • I piętro – 410,4 m2: połączenie z istniejącym budynkiem, rejestracja pacjentów, poczekalnia, poradnie lekarskie, gabinety,
  • II piętro – 887,9 m2: połączenie z istniejącym budynkiem, rejestracja pacjentów, poczekalnia, poradnie lekarskie, gabinety, poczekalnia dla matki z dzieckiem,
  • III piętro – 904,1 m2: połączenie z istniejącym budynkiem, oddziały szpitalne (chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, hematologia),
  • IV piętro – 911,2 m2: połączenie z istniejącym budynkiem, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, centralna sterylizatornia wraz ze stacją uzdatniania wody,
  • V piętro – 939,3 m2: blok operacyjny – dwie sale operacyjne (w tym innowacyjna sala hybrydowa z pracownią radiologii zabiegowej i pracownią elektrofizjologii) sala wybudzeń, pracownia hemodynamiki, wszczepiania stymulatorów serca,
  • kondygnacja techniczna – 94,2 m2.

Do rozbudowy obiektu zostały użyte energooszczędne i ekologiczne materiały budowlane nowej generacji, o wysokiej izolacyjności cieplnej. Jako stałe elementy prac budowlano-montażowych w nowym budynku stanowi zabudowa panelowa sal operacyjnych, nowoczesne stoły operacyjne, lampy operacyjne oraz medyczne systemy zasilające wraz z integracją informatyczną systemu sterowania wszystkimi urządzeniami medycznymi na salach operacyjnych, wyposażenie całego obiektu w niezbędne urządzenia techniczne, instalacje dodatkowe (instalacje audiowizualne, prace adaptacyjne w pracowni hemodynamiki). Nowy obiekt został kompletnie wyposażony i przygotowany do pełnej funkcjonalności nowoczesnej placówki medycznej, przygotowanej na przyjmowanie ponad 120 000 pacjentów w skali roku.

2). Zainstalowano nowoczesny, przeciwpożarowy system alarmowy oraz podłączono go do miejskiego systemu ppoż. w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Pile. System sygnalizacji alarmu pożarowego dla zabezpieczenia pomieszczeń przed zagrożeniem pożarowym obejmuje instalacje zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. System ten składa się z szeregu elementów podłączonych do centrali pożarowej, takich jak automatyczne czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe oraz zewnętrzne i wewnętrzne sygnalizatory optyczno – akustyczne.

3). Założono całodobowy monitoring wizyjny na obszarze rewitalizowanym, dzięki instalacji kamer telewizji przemysłowej w obrębie działek nr 1415 i 26/38 należących do posesji „Ars Medical”, części działki nr 26/19 stanowiącej wspólną drogę dojazdową od ul. Kraszewskiego i ul. Matwiejewa, przyległej do posesji Spółki działki nr 26/5, skrzyżowania ul. Matwiejewa z Al. Wojska Polskiego w obrębie działki nr 427/3 – Rondo PCK (droga wojewódzka nr 179), wraz z przyległym, ogólnodostępnym parkingiem osiedlowym, zlokalizowanym na miejskiej działce nr 1275 w obrębie ul. Salezjańskiej i Al. Wojska Polskiego. Kamery podłączone są do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego nadzorowanego przez Straż Miejską w Pile. Tereny sąsiadujące z posesją „Ars Medical” stanowiły dotychczas obszar częściowo dysfunkcyjny z uwagi na brak nadzoru, a tym samym ograniczone było bezpieczeństwo społeczeństwa w tym rejonie. Pomimo położenia w centralnej części miasta, często dochodziło tu do ekscesów chuligańskich, łącznie z włamaniami do parkujących samochodów, kradzieżami, dewastacją, pijaństwem, a nawet próbami wzniecenia pożaru. Ogólna powierzchnia terenu objęta systemem nadzoru i monitorowania wizyjnego wynosi 26.855 m2.

4). Wprowadzone zostały działania edukacyjne o szerokiej tematyce prozdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób, zwłaszcza kardiologicznych i nowotworowych. Działania te są podejmowane w formie filmów informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów w poczekalniach nowego obiektu.

5). Poprzez prowadzenie działań w kierunku promocji nowych usług medycznych placówki wśród pacjentów zagranicznych, zmierza się do intensyfikacji ruchu turystycznego w regionie (m.in. organizacja turystyki medycznej). W tym celu wykorzystywana jest między innymi strona internetowa „Ars Medical” (docelowo w kilku wersjach językowych) z zamieszczonymi informacjami o obsługującej kadrze medycznej i nowych usługach wraz z cennikami.

Zrealizowana inwestycja ożywi rewitalizowany obszar oraz będzie zapobiegała dalszej dewastacji i marginalizacji częściowo zdegradowanych i dysfunkcyjnych obszarów miejskich miasta Piły, ułatwi mieszkańcom okolicznych posesji codzienne życie, dzięki umożliwieniu bezpiecznego parkowania samochodów na monitorowanym parkingu, podniesie komfort korzystania przez pacjentów „Ars Medical” z usług świadczonych przez placówkę, również dla osób niepełnosprawnych.

W celu realizacji zadań wyznaczonych w Projekcie, poza pracami budowlano-montażowymi obiektu należało dokonać zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt medyczny, meble oraz sprzęt teletechniczny i komputerowy wraz z oprogramowaniem. Dokonano zakupu dwóch nowoczesnych kardioangiografów, systemu do ablacji kardiologicznej, defibrylatorów, aparatów do znieczulania z monitoringiem, systemu monitorowania pacjentów z centralą monitoringu, pomp infuzyjnych, aparatów endoskopowych, laparoskopów. laryngoskopów, artroskopów, zestawów narzędzi chirurgicznych, wyposażenia centralnej sterylizatorni, mebli oraz wyposażenia nie medycznego, sprzętu teletechnicznego, telewizyjnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zakup nowoczesnego i małoinwazyjnego sprzętu w ramach Projektu pozwoli na zagwarantowanie wysokiej jakości usług medycznych podczas badań i zabiegów oraz bezpieczeństwa i komfortu, zarówno dla pacjentów jak i dla personelu medycznego.

Rozszerzenie działalności o usługi w zakresie zabiegów chirurgicznych i kardiologicznych z wykorzystaniem zakupionego w ramach Projektu sprzętu medycznego, uniezależni placówkę od konieczności leczenia pacjentów w innych jednostkach. Wczesna diagnostyka i różnorodność badań oraz zabiegi i pooperacyjna rehabilitacja będą wykonywane w jednej lokalizacji bez konieczności transportowania pacjenta.

Działalność medyczna, o którą poszerzono asortyment świadczonych usług będzie objęta wysokim reżimem sanitarnym oraz epidemiologicznym, łącznie z procedurami utylizacji odpadów komunalnych i medycznych. Dotychczasowa działalność „Ars Medical” Sp. z o.o. w Pile prowadzona od 1991r. nigdy dotąd nie zagrażała, nie zagraża i nie będzie zagrażać ekologii środowiska naturalnego, ponieważ placówka w swoich działaniach zawsze przestrzega zasad zachowania zgodności z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, zwłaszcza z polityką zrównoważonego rozwoju oraz ochroną środowiska naturalnego.

Zrealizowana inwestycja jest komplementarna w stosunku do wszystkich dotychczasowych inwestycji przeprowadzonych przez „Ars Medical” oraz tych, które zamierza się dokonać w przyszłości. Dzięki inwestycji „Ars Medical” dodatkowo zatrudni na etatach 30 osób personelu oraz nawiąże współpracę z wieloma specjalistami w dziedzinie medycyny z większych, referencyjnych ośrodków w kraju i zagranicą. Ogólna powierzchnia terenu objętego rewitalizacją w wyniku realizacji inwestycji wynosi 26.855 m2.

Całkowita wartość zrealizowanej w ramach Projektu inwestycji wyniosła ponad 47 mln złotych, z czego niemal 30 mln stanowi kwota niskooprocentowanej, długoterminowej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, pełniący rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet IV-„Rewitalizacja obszarów problemowych”, Działanie 4.1-„Rewitalizacja obszarów miejskich”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013

Podniesienie jakości ambulatoryjnych usług medycznych Ars Medical w Pile dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych oraz aparatury.

Dzięki projektowi utworzono pracownię RTG, która została wyposażona w nowoczesny, cyfrowy aparat rentgenowski DRX Evolution firmy Carestream.

Poradnia okulistyczna została wyposażona w nowoczesny sprzęt do badań: lampę szczelinową, autorefraktokeratometr z  pachymetrem, tonometr bezkontaktowy i mesotest.

Zakupiono sprzęt i oprogramowanie między innymi zamieniające mowę na tekst komputerowy dla poradni specjalistycznych oraz nowo powstałej pracowni RTG.

Zakup rezonansu magentycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce.

W maju 2009 r. wygraliśmy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Przedmiotem Projektu jest “Zakup rezonansu magentycznego i ultrasonografu kardiologicznego w celu poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w północnej Wielkopolsce”. Całkowita wartość Projektu wynosi 5 373 976,92 PLN, z czego 75% tj. kwotę 4 030 482,69 PLN otrzymaliśmy w formie dofinansowania z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 30 października 2009 r. w Pracowni Echokardiografii zainstalowano innowacyjny ultrasonograf kardiologiczny z obrazowaniem 4D Vivid 9 firmy General Electric, który pozwala na szereg wysokospecjalistycznych badań serca.

W lutym 2010 r. zainstalowano nowoczesny aparat od rezonansu magentycznego o polu 1,5 Tesla i system informatyczny do archiwizacji dokumentacji obrazowej oraz teleradiologii, co umożliwia kontakt ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi w kraju i zagranicą.

Dzięki realizacji Projektu zwiększył się zakres oraz jakość diagnostyki serca i naczyń wieńcowych, głowy i kręgosłupa, neurologicznej, ortopedycznej, jamy brzusznej oraz pozostałych obszarów ciała ludzkiego. Wczesna, bardzo precyzyjna diagnostyka ma istotny wpływ na zmniejszenie zachorowalności i umieralności społeczeństwa z powodu chorób naczyniowo-sercowych (w tym udarów mózgu) oraz chorób nowotworowych. Dzięki poprawie jakości oraz bezpieczeństwa wykonywanych usług znacznie podniósł się komfort obsługi pacjenta. Zatrudnienie dodatkowych osób do wykonywania badań zwiększa też dostęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki.

Placówka Ars Medical ma ambicje na uzyskanie statusu najnowocześniejszego niepublicznego ośrodka usług medycznych, zarówno w regionie Północnej Wielkopolski jak i całego kraju.

PROJEKT pt.: “BUDOWA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Z INSTALACJĄ DO PRZESYŁU ENERGII W CELU MODERNIZACJI SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY W ARS MEDICAL SP. Z O.O. W PILE”

W dniu 30 czerwca 2014 roku podpisana została z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. montażu 70 sztuk płaskich, płytowych kolektorów słonecznych na dachu obecnego budynku “Ars Medical”, w celu wykorzystywania uzyskanej w ten sposób energii cieplnej na podgrzewanie wody użytkowej w budynku placówki.

Inwestycja realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III – Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.7 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii. Kolektory będą posiadały łączną powierzchnię absorbcyjną 127,26 mkw. o współczynniku optycznym 80,2 % oraz moc grzewczą 0,1021 MW. System solarny będzie wytwarzał rocznie 229,07 GJ energii cieplnej netto.

Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii osiągnięty zostanie efekt ekologiczny, tj. ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery, jak również efekt ekonomiczny, tj. oszczędności finansowe uzyskane na ogrzewaniu wody użytkowej w placówce “Ars Medical”.

WAŻNE INFORMACJE!

Rejestracja Główna – dostępna telefoniczna i mailowa,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00

Laboratorium – punkt pobrań – materiał do badań pobierany jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 12:00

w soboty w godz. 8:00 – 11:00 

Medycyna Rodzinna

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00

UWAGA! Poradnia okulistyczna w Medycynie Pracy będzie czynna w środy i piątki do odwołania.

W związku z zaostrzonym rygorem dotyczącym kontroli zdrowia, informujemy, że przy wejściu do Ars Medical każdy pacjent ma badaną temperaturę ciała.

Komunikaty